Všeobecní obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro prodej produktů nebo služeb prodávajícího, kterým je poskytovatel kurzů první pomoci – společnost První pomoc s.r.o., IČ 29362644, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Brno 612 00, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75354, datum zápisu 11. 7. 2012. 

I.2 VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

I.3 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

I.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

I.5 Tyto VOP jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů nebo služeb prodávajícího na webových stránkách:

www.ucimeprvnipomoc.cz
 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1 Kupní smlouva na produkty nebo služby se uzavírá s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

II.2 Označení produktu nebo služby, popis hlavních vlastností a cena, včetně informace o slevách, jejich podmínkách a o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na výše uvedeném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 II.3 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

 II.4 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením formuláře prostřednictvím ikony „závazně objednávám“ a řídí se kogentními ustanoveními právního řádu České republiky. Dále se právní řád České republiky použije v případech smlouvou a VOP neupravených. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

II.5 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

II.6 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

III. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

III.1 Cena produktů nebo služeb, včetně informace o poskytovaných slevách a tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

III.2 U vybraných produktů prodávajícího je kupující společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

III.3 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu nebo služby.

III.4 Cenu produktu nebo služby a případné náklady spojené s dodáním hradí kupující bezhotovostním způsobem zvoleným v prodejním formuláři.

III.5 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít lze těchto možností plateb:

III.6 Platba je jednorázová.

III.7 Kupující hradící na základě faktury je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

III.8 Kupní cena v případě hrazení na základě faktury je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt nebo službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

III.9 V případě prodlení s úhradou kupní ceny, kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

IV.1 Výslovně je třeba upozornit na možnost kupujícího odstoupit do 14 dnů od smlouvy ode dne jejího uzavření. Na konci VOP naleznete formulář pro případné uplatnění tohoto práva.

IV.2 V případě, že bude smlouva uzavřena méně než 14 dní před konáním kurzu, kupující výběrem konkrétního kurzu s datem konání a potvrzením obchodních podmínek výslovně souhlasí s tím, že bylo-li započato s plněním, pak v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy podle §  1837 písm. a) občanského zákoníku.

IV.3 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud není možné kurz z objektivních důvodů za původních podmínek realizovat a v případě podstatného porušení těchto VOP kupujícím.

IV.4 Kupující má rovněž práva z případného vadného plnění prodávajícího, rozpor mezi realizovaným kurzem a smlouvou musí nejprve kupující vytknout dle § 1921 odst. 1 občanského zákoníku. Při uplatnění práv z vadného plnění bude postupováno v souladu s § 1914 a násl. občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, kupující se v tomto případě obrátí na poskytovatele kurzu e-mailem na adresu info@ucimeprvnipomoc.cz, případně tel. č. 733 293 995.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V.1 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo za účelem identifikace kupujícího, účastníků kurzu a komunikace s nimi, pro prokázání nároku na případné slevy a pro účely následného vystavení certifikátu po absolvování kurzu) a s tím, že na jeho e-mailovou adresu budou zasílány informace o činnosti společnosti První pomoc s. r. o. 

V.2 Osobními údaji bude disponovat pouze společnost První pomoc s.r.o. Dále uzavřením smlouvy kupující souhlasí s pořizováním fotografií pro účely propagace kurzů první pomoci společnosti První pomoc s. r. o.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VI.1 Kupující má možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí pomocí institutu ADR, jenž je dostupný na adrese www.adr.coi.cz. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil právo, které je předmětem spotřebitelského sporu.

VI.2 Pro podání stížnosti týkající se služby, kterou kupující zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI.3 Odesláním elektronického formuláře pro objednání kurzu kupující potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát
Webová stránka: www.ucimeprvnipomoc.cz

Společnost: První pomoc s. r. o.

Se sídlem: Mojmírovo náměstí 75/2, Brno 612 00

IČO: 29362644

E-mailová adresa: info@ucimeprvnipomoc.cz

Telefonní číslo: 733 293 995

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí kurzu:

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

E-mail:

Telefon:

 

Peněžní prostředky byly zaslány bezhotovostně a budou navráceny zpět stejným způsobem (na stejné číslo účtu, ze kterého byla cena kurzu zaplacena).

 

V (zde vyplňte místo) dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení kupujícího